Your Cart

Regulamin

Regulamin sklepu www.herolashbrow.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed zakupem do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego :

HERO S.C.
ul. Gdańska 59a
83-330 Żukowo
NIP 5892091456

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego  z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

Administrator Danych Osobowych:

HERO S.C.
ul. Gdańska 59a
83-330 Żukowo
NIP 5892091456

Organizator :

HERO S.C.
ul. Gdańska 59a
83-330 Żukowo
NIP 5892091456

e-mail: herolashbrow@gmail.com

Wydarzenie :

Mistrzostwa oraz konferencja LASH&BROW HERO 13-15.09.2024  organizowane przez Organizatora na terenie Obiektu;

Obiekt :

PTAK EXPO  położone przy Aleja Katowicka 62, 05-830  Nadarzyn;

Regulamin Mistrzostw :

dokument sporządzony przez Organizatora określający oczekiwane normy postępowania Uczestników Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia na terenie Obiektu;

Uczestnik Wydarzenia :

 osoba prawna, osoba fizyczna (w tym Klient) która nabyła za pośrednictwem Serwisu Organizatora Bilet na Wydarzenie;

Adres pocztowy : 

 imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:

HERO S.C.
ul. Gdańska 59a
83-330 Żukowo
NIP 5892091456lub drogą mailową pod adresem: herolashbrow@gmail.com

Bilet :

Nośnik  prawa umożliwiający Uczestnikowi Wydarzenia wzięcie udziału w Wydarzeniu;

Dowód zakupu:

 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Dane osobowe :

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane wrażliwe :

 są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Klient :

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.

Kodeks cywilny :

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk :

zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk

lista biletów sporządzony z oferowanych w sklepie możliwości na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący :

zarówno Uczestnik jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy :

adres mailowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy :

moment, w którym Kupujący obejmie posiadanie biletu. 

Platforma internetowa ODR :

 unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

Płatność :

metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w procesie zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione bilety. 

a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew online, BLIK, płatność kartą, Google Pay, Raty, poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 ( współpracujący z VISA, MasterCard, Diners Club i polskimi bankami) obsługiwany przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

Podmiot uprawniony :

podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

Polityka prywatności :

zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: herolashbrow.pl/polityka-prywatnosci

Prawo konsumenckie :

ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Przedmiot umowy :

produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia :

przedmiot umowy.

Rejestr UOKiK ­:

rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

RODO :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Sklep :

serwis internetowy dostępny pod adresem herolashbrow.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

HERO S.C.
ul. Gdańska 59a
83-330 Żukowo
NIP 5892091456

KONTO BANKOWE: 16 1020 4900 0000 8202 3672 8962

System :

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji :

podana w regulaminie  liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa :

umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Zamówienie :

oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość biletów; rodzaj płatności; adres wydania biletu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1.Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.Niniejszy Regulamin dotyczy procesu składania zamówień, sprzedaży oraz odbioru biletów na wydarzenie LASH&BROW HERO 13-15.09.2024 poprzez serwis www.herolashbrow.pl

3.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). 

4.Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail.

6.Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu herolashbrow.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

7.Kupujący zobowiązany jest do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1.Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

dodanie do koszyka biletu;

wybór rodzaju płatności;

wypełnienie formularza;

złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

3.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.

5.Potwierdzenie zamówienia jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłane na wskazany przez Kupującego w formularzu adres mailowy  nie później niż 7 dni od złożenia zamówienia. 

6. Bilet zostanie przesłany nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia. 

7. Zawarcie umowy oznacza akceptację regulaminu sklepu oraz regulaminu mistrzostw. 

§4 Odstąpienie od umowy sprzedaży 

1.Uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo do zwrotu kosztów Biletu ( odstąpienia od umowy sprzedaży ) wyłącznie w przypadku odwołania terminu Wydarzenia lub jego zmiany przez Organizatora zgodnie z treścią art.38 ust.12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o odwołaniu lub zmianie daty wydarzenia. W przypadku, gdy Uczestnik chce otrzymać zwrot kosztów biletów na Wydarzenie, należy poinformować Organizatora drogą mailową: herolashbrow@gmail.com o chęci uzyskania zwrotu wraz z podaniem niezbędnych danych do dokonania przelewu bankowego ze Zwrotem. Od momentu otrzymania maila od Uczestnika o chęci zwrotu Organizator ma czas 14 dni roboczych na dokonanie zwrotu. W przypadku opóźnienia w wypłacie środków z serwisu Przelewy24 termin może ulec wydłużeniu o czas zwłoki serwisu Przelewy24.

3.W przypadku zmiany terminu Wydarzenia przez Organizatora Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową podaną w formularzu o nowej dacie. Uczestnik ma prawo powiadomić Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania maila o chęci uczestnictwa lub rezygnacji w Wydarzeniu. W przypadku nie poinformowania Organizatora w terminie 7 dni o chęci rezygnacji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu. 

4.Jeśli  Uczestnik chce otrzymać zwrot kosztów biletów na Wydarzenie z powodu zmiany daty Wydarzenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania maila

od Organizatora z nową datą, należy poinformować Organizatora drogą mailową: herolashbrow@gmail.com o chęci uzyskania zwrotu wraz z podaniem niezbędnych danych do dokonania przelewu bankowego ze Zwrotem. Od momentu otrzymania maila od Uczestnika o chce i zwrotu Organizator ma czas 14 dni roboczych na dokonanie zwrotu. W przypadku opóźnienia w wypłacie środków z serwisu Przelewy24 termin może ulec wydłużeniu o czas zwłoki serwisu Przelewy24.

§5 Reklamacja 

1.Uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo do reklamacji. 

2. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres herolashbrow@gmail.com umieszczając  w tytule słowo reklamacja a w treści  szczegółowo opisać czego dotyczy reklamacja.

3. Organizator ma czas 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i przekazanie odpowiedzi drogą mailową. 

§6 Dane osobowe 

1.Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

2.Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4.Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5.Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

5.Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (herolashbrow.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 5.Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

6. Integralną częścią regulaminu sklepu jest regulamin mistrzostw oraz polityka prywatności.